1. Central Japan Railway: Top Page
  2. About us
  3. Company profile
  4. Board of Directors, Audit and Supervisory Board Members and Corporate Officers

Board of Directors, Audit and Supervisory Board Members and Corporate Officers

Board of Directors, Audit and Supervisory Board Members and Corporate officers (as of June, 2023)

Board of Directors

Chairman
Shin Kaneko *
President
Shunsuke Niwa *
Executive Vice Presidents
Kentaro Takeda *
Akihiko Nakamura *
Mamoru Uno (Ph.D.) *
Hiroshi Suzuki *
Atsuhito Mori *
Counselor
Koei Tsuge
Directors
Haruo Kasama
Taku Oshima
Tsuyoshi Nagano
Hiroko Kiba
Joseph Schmelzeis

Representative Director

Directors' Skills Matrix

Audit and Supervisory Board Members

Audit and Supervisory Board Members
Tatsuhiko Yamada
Hajime Ishizu
Fumio Yamashita
Makoto Hayashi

Corporate Officers

Senior Corporate Executive Officers
Ataru Kimura
Takanori Mizuno
Motoaki Terai
Corporate Executive Officers
Manabu Ishibashi
Tatsuya Okajima
Hisao Sawada
Shigeki Miyamoto
Kenichi Niimi
Hiroto Takeuchi (Ph.D.)
Naoki Hayakawa
Masami Nitta
Atsushi Tsujimura
Masami Owaki
Shunichi Usui
Corporate Officers
Atsushi Kamiya
Kenji Fukami
Takahide Saito
Kei Sakanoue (Ph.D.)
Mitsuhiro Aoki
Masaru Yosano
Hiroshi Shigeta
Yoichiro Dendo
Hiroshi Tahata
Toru Futamura
Dai Koyama
Takaaki Nagaosa (Ph.D.)
Yuichi Hanahara
Kazushi Ide
Atsushi Sakakibara
Hirotaka Kawada
Takeya Tanitsu
Hitoshi Kato
Kazuma Tsukamoto
Yoichi Inoue
Chika Takeda
Masafumi Kondo
Akifumi Horaguchi
Takashi Sugiyama

Note

  1. Haruo Kasama, Taku Oshima, Tsuyoshi Nagano, Hiroko Kiba and Joseph Schmelzeis are Outside Directors
  2. Hajime Ishizu, Fumio Yamashita and Makoto Hayashi are Outside Audit and Supervisory Board Members